Daxis-ict Portfolio voorjaar 2018

Daxis-ict Daxis-ict Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer Telefoon: (0570) 633242 Fax: (0570) 637062 E-mail: verkoop@daxis-ict.nl www.daxis-ict.nl www.cloudvoorbedrijven.nl Daxis-ict je betrouwbare IT-partner 'DDURP NLHV MH YRRU RQ]H &ORXG RSORVVLQJ -H ZLOW MH HU RS GH ZHUNYORHU HLJHQOLMN QLHW GUXN RP PDNHQ PDDU WHJHOLMNHUWLMG LV KHW YDDN HHQ JURWH ]RUJ GH ,&7 -H NXQW QLHW PHHU ]RQGHU GXV MH ZLOW KHW JRHG JHUHJHOG KHEEHQ 9HLOLJ VQHO DOWLMG XS - WR - GDWH HQ KHW OLHIVW EHWDDO MH DOOHHQ YRRU GDW ZDW MH RRN pFKW JHEUXLNW 'D[LV - LFW RUJDQLVHHUW GLW YRRU MH ]RGDW MLM YDQDI QX JHZRRQ YHUGHU NXQW PHW ZDDU MH JRHG LQ EHQW 'H FORXG RPJHYLQJHQ YDQ 'D[LV - LFW GUDDLHQ LQ EHYHLOLJGH GDWDFHQWUD LQ (QVFKHGH HQ 'HYHQWHU HQ ZRUGHQ GRRU RQ]H HLJHQ PHQVHQ EHKHHUG 'DDUQDDVW ULFKWHQ ZLM RQV XLWVOXLWHQG RS KHW 0.% VHJPHQW 'H FORXG RSORVVLQJHQ GLH 'D[LV :HE DDQELHGW ]LMQ GDQ RRN RSWLPDDO LQJHULFKW RP 0.% EHGULMYHQ SUDNWLVFK HQ HIIHFWLHI WH EHGLHQHQ · -H PHGHZHUNHUV KHEEHQ DOWLMG HQ RYHUDO WRHJDQJ WRW MH DSSOLFDWLHV HQ LQIRUPD WLH PLWV ]LM GH EHVFKLNNLQJ KHEEHQ RYHU HHQ RQOLQH YHUELQGLQJ · +HW LV QLHW PHHU QRGLJ HHQ HLJHQ VHUYHU DDQ WH VFKDIIHQ HQ WH RQGHUKRXGHQ $OOHV ZRUGW RSJHVODJHQ LQ HHQ YHLOLJH FORXG RPJHYLQJ YDQ 'D[LV - LFW · $O MH OLFHQWLHV ZRUGHQ GRRU RQV EHKHHUG HQ RQGHUKRXGHQ 'DDUQDDVW ]RUJHQ ZLM YRRU HHQ UHJHOPDWLJH EDFN - XS YDQ GH GDWD · 'H FORXG RPJHYLQJ LV GXEEHO XLWJHYRHUG =RGRHQGH NXQQHQ ZLM HHQ KRJH EH VFKLNEDDUKHLG JDUDQGHUHQ ,QGLHQ HHQ VHUYHU XLWYDOW GDQ ZRUGW GLW RSJHYDQJHQ GRRU HHQ DQGHUH VHUYHU · 7HYHQV ZRUGW DOOH GDWD GXEEHO RSJHVODJHQ 0RFKW RQYHUKRRSW HHQ VHUYHU XLW YDOOHQ ZDDURS GH GDWD VWDDW GDQ LV DOOH QRJ JHZRRQ EHVFKLNEDDU RS GH VHUYHU GLH DOWLMG VWDQG - E\ VWDDW 'H FORXG YDQ 'D[LV - LFW LV EHGRHOG YRRU KHW 0.% :LM ]LMQ DFWLHI YRRU YHUVFKLOOHQGH EUDQFKHV 'HQN GDDUELM DDQ DGPLQLVWUDWLHNDQWRUHQ I\VLR - HQ WDQGDUWVSUDNWLMNHQ ERXZEHGULMYHQ DGYLHVEXUHDXV HQ VFKROHQ 2RN KHW DDQWDO JHEUXLNHUV PDDNW YRRU RQV QLHW XLW %HQ MH HHQ HHQPDQVEHGULMI RI KHE MH PHHUGHUH ZHUNQHPHUV" *HHQ SUR EOHHP 3HU PDDQG NXQ MH DDQJHYHQ PHW KRHYHHO JHEUXLNHUV MH LQ GH FORXG ZLOW 9HU RQGHUVWHO GDW MH PLVVFKLHQ WLMGHOLMN HHQ YDNDQWLHZHUNHU KHEW -H NXQW GDQ KHW DFFRXQW YHUKRJHQ HQ HHQ PDDQG ODWHU ZHHU YHUODJHQ :HO ]R IOH[LEHO

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA0MjM=